ภาษาไทย ม.๑

ข้อสอบภาษาไทยตามตัวชี้วัด
สวัสดีค่ะนักเรียนชั้น ม.1 – 3 ใกล้สอบปลายปีแล้ว มาฝึกทำข้อสอบกับครูลัฐิกากันค่ะ

ข้อสอบภาษาไทยชั้น ม.1 http://www.scribd.com/doc/48271519

บทที่ 1

ระบบเสียงในภาษาไทย

 

ระบบเสียงในภาษาไทยมีอยู่ 3 ชนิด ได้แก่

1.  รูปสระ – เสียงสระ

รูปสระ

เรียกว่า

วิสรรชนีย์

เรียกว่า

ไม้หน้า

เรียกว่า

ลากข้าง

เรียกว่า

ไม้มลาย
อิ

เรียกว่า

พินทุ์อิ

เรียกว่า

ไม้ม้วน

|

เรียกว่า

ฝนทอง

เรียกว่า

ไม้โอ

||

เรียกว่า

ฟันหนู

เรียกว่า

ตัว ออ

เรียกว่า

นิคหิต, หยาดน้ำค้าง

เรียกว่า

ตัว ยอ

เรียกว่า

ตีนเหยียด

เรียกว่า

ตัว วอ

อู

เรียกว่า

ตีนคู้

เรียกว่า

ตัว รึ

อั

เรียกว่า

ไม้ผัด

ฤๅ

เรียกว่า

ตัว รือ

ก็

เรียกว่า

ไม้ไต่คู้

เรียกว่า

ตัว ลึ

 

ฦๅ

เรียกว่า

ตัว ลือ

ประเภทของสระ

1. เสียงสระ  (สระเดี่ยว มี 18 เสียง)

สระเสียงสั้น  (รัสสระ)

สระเสียงยาว  (ทีฆสระ)

                           / อะ/

/อา/

/อิ/

/อี/

/อึ/

/อือ/

/อุ/

/อู/

/เอะ/

/เอ/

/แอะ/

/แอ/

/เออะ/

/เออ/

/เอาะ/

/ออ/

/โอะ/

/โอ/

2. สระประสม (สระเลื่อน) คือ การนำเสียงสระเดี่ยว 2 เสียงมาประสมกัน ได้แก่

/อิ/ + /อะ/ = /เอียะ/

/อี/ + /อา/ = /เอีย/

/อึ/ + /อะ/ = /เอือะ/

/อือ/ + /อา/ = /เอือ/

/อุ/ + /อะ/ = /อัวะ/

/อู/ + /อา/ = /อัว/

หมายเหตุ          ทางภาษาศาสตร์ ถือว่า สระประสมเสียงสั้นเป็นหน่วยเสียงเดียวกับเสียงยาว

จึงถือว่าสระประสม มี 3 เสียง คือ  /เอีย/ /เอือ/ /อัว/

ข้อควรจำ

อำ ไอ ใอ เอา ฤ ฤๅ ฦ ฦๅ                                                                          

2.  รูปพยัญชนะ – เสียงพยัญชนะ

รูปพยัญชนะ มี 44 รูป คือ

อักษรกลาง

อักษรสูง

อักษรต่ำ

อักษรคู่

อักษรเดี่ยว

(วรรคกะ)  ก

  ฃ

คฅ  ฆ

(วรรค จะ) จ

  ฌ

(วรรค ฏะ ใหญ่) ฎฏ

  ฒ

(วรรค ตะเล็ก) ดต

  ธ

(วรรค ปะ) บป

ผฝ

พฟ  ภ

(เศษวรรค) อ

ศษส  ห

  ฮ

ยรลวฬ

เสียงพยัญชนะปรากฏได้ 2 ตำแหน่ง ในพยางค์ คือ

1. เสียงพยัญชนะต้น

1.1 เสียงพยัญชนะต้นเดี่ยว มี 21 เสียง คือ

1.

/ก/  

12.

/บ/  

2.

/ค/  

13.

/ป/  

3.

/ง/  

14.

/พ/  

4.

/จ/  

15.

/ฟ/  

5.

/ช/  

16.

/ม/  

6.

/ซ/  

17.

/ร/  

7.

/ย/  

18.

/ล/  

8.

/ด/  

19.

/ว/  

9.

/ต/  

20.

/ฮ/  

10.

/ท/  

21.

/อ/  

11.

/น/  

   

1.2 เสียงพยัญชนะต้นประสม (เสียงควบกล้ำ) คือ พยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะต้นสองตัวออกเสียงควบกันในระบบเสียงภาษาไทย มี 5 ชุด  คือ

ข้อควรระวัง

คำควบไม่แท้จัดเป็นเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดี่ยว

เช่น  จริง(จิง)  สร้าง(ส้าง)

       โทรม(โซม)  เป็นต้น

 

/

/

/

/

/

/

/

/

´

/

/

´

/

´

´

2. เสียงพยัญชนะท้าย คือ เสียงพยัญชนะที่ทำหน้าที่เป็นตัวสะกดมี 9 เสียง คือ

1.  /ก/                           เช่น  เลข  โรค  เมฆ  ครก  นาก  ฯลฯ

2.  /บ/ หรือ /ป/               เช่น  พบ  ลาภ  กบ  จับ  กราฟ  ฯลฯ

3.  /ด/ หรือ /ต/               เช่น  มด  กาจ  คช  กฎ  พุทธ  ฯลฯ

4.  /ง/                           เช่น  โมง  หาง  สูง  แกง  กิ่ง  ฯลฯ

5.  /ม/                           เช่น  กรรม  หาม  ชิม  ทำ  สัมมนา  ฯลฯ

6.  /น/                           เช่น  การณ์  กลอน  สัญญาณ  เขิน  ฯลฯ

7.  /ย/                           เช่น  ชาย  หน่อย  รวย  ได้  ใน  ฯลฯ

8.  /ว/                           เช่น  ขาว  เลว  แน่ว  ชาย  หิว  ฯลฯ

9.  /?/                           หมายถึงพยางค์ที่เป็นเสียงสั้น ลงเสียงหนักท้ายพยางค์ เช่น ชะ กะปิ สมาธิ

3.  วรรณยุกต์  คือ ระดับเสียงสูงต่ำของพยางค์ (tone) มี 4 รูป 5 เสียง คือ

รูป

เสียง

สามัญ

เอก

โท

ตรี

จัตวา

พยางค์ปิด – พยางค์เปิด

พยางค์ปิด        คือ  พยางค์ที่มีเสียงพยัญชนะท้าย  เช่น กิน ข้าว ไหม  ชิชะ  จะจะ  ชัยชนะ (มีเสียง /?/)

พยางค์เปิด       คือ  พยางค์ที่ไม่มีเสียงพยัญชนะท้าย  เช่น มา หรือ หนู

โครงสร้างของพยางค์  หมายถึง ส่วนประกอบของแต่ละพยางค์ โดยพิจารณาจาก

เสียงของพยัญชนะท้าย พยางค์ปิด  หรือพยางค์เปิด

เสียงของพยัญชนะต้น  เดี่ยว หรือควบกล้ำ  อักษรนำ

เสียงของสระ                            สระสั้น (รัสสระ) สระยาว (ทีฆสระ)

เสียงของวรรณยุกต์               เสียง สามัญ เอก โท ตรี จัตวา

คำ พยัญชนะต้น พยัญชนะท้าย เสียงสระ เสียงวรรณยุกต์
ดาว

อา

สามัญ

ท้อง

ตรี

เพื่อน

เอือ

โท

คว้าง

คว

อา

ตรี

ปลวก

ปล

อัว

เอก

ตลิ่ง

ตล

อิ

เอก

อยาก

อย

อา

เอก

หงอย

หง

จัตวา

หนาว

หน

อา

จัตวา

ขว้าง

ขว

อา

โท

 

 

 

คำเป็นคำตาย

1. คำเป็น หมายถึง คำที่ประสมด้วยสระเสียงยาว หรือคำที่มีเสียงสะกด แต่ยกเว้น แม่ กก กบ กด เช่น น้า ตี งู  จง อาง ให้ เห็น

2. คำตาย หมายถึง คำที่ประสมด้วยสระเสียงสั้นและไม่มีเสียงสะกด รวมทั้งคำที่อยู๋ในแม่ กก กบ กด เช่น กระทะ มะระ ก็ บ่ ธ ณ เป็ด กฎ ศพ

 

อ้างอิง

กาญจนา  นาคสกุล.  2541.  ระบบเสียงภาษาไทย.  กรุงเทพฯ : จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.

วิชาการ,กรม  กระทรวงศึกษาธิการ.  2541.  วรรณลักษณ์วิจารณ์ เล่มที่ 1.  กรุงเทพฯ : คุรุสภาลาดพร้าว.

 

 

ตัวอย่างข้อสอบบทที่ 1

เรื่องระบบเสียงในภาษาไทย

1.  ข้อใดมีเสียงสระสั้น ทุกพยางค์

       1.  น้ำแข็ง  น้ำใจ  น้ำเชื่อม  น้ำมัน 2.  นมข้น  นมผง  นมกล่อง  นมสด
       3.  นงนุช  นงเยาว์  นงคราญ  นงลักษณ์ 4.  นพเก้า  นพคุณ  นพเคราะห์  นพรัตน์

2.  ข้อใดมีจำนวนพยางค์ที่ประกอบด้วยสระลดรูปมากที่สุด

1.     กวนขนม  ทุ่มทุน  ทางขนาน                  2.  ปลดปลง  ปกป้อง  ครบครัน

3.     ตกใจ  สิ้นเคราะห์  กราบกราน               4.  เกรี้ยวกราด  กลบเกลื่อน  เกรงกริ่ง

3.     ข้อใดไม่มีเสียงสระประสม

1.    มโนมอบพระผู้                  เสวยสวรรค์

2.     พูดมากเปล่าเปลืองปน             ปดเหล้น

3.     สิ่งใดในโลกล้วน                      เปลี่ยนแปลง

4.    คำแสลงเสียดแทงระคน           คำหยาบ  หยอกฤา

4. ข้อใดมีคำที่ประกอบด้วยเสียงสระประสมทุกคำ   (2/2546)

1.   เฟื้องฟ้า ร่ำรวย เสียหน้า 2.    มัวหมอง เชื่อใจ เลิศล้ำ
3.    เปรี้ยวปาก เกรอะกรัง พร่ำเพรื่อ 4.    เรื่องราว เพลี่ยงพล้ำ แท่นพิมพ์

5.  ข้อใดไม่มีสระประสม (O-NET 50)

1. ใครดูถูกผู้ชำนาญในการช่าง

2. ความคิดขวางเฉไฉไม่เข้าเรื่อง

3. เหมือนคนป่าคนไพรไม่รุ่งเรือง

4. จะพูดด้วยนั้นก็เปลืองซึ่งวาจา

6.พยางค์ท้ายข้อใดมีเสียงสระตรงกับพยางค์ที่ขีดเส้นใต้ “จราจร  จลาจล” (A-NET 50)

1.  ถนน    ถนอม                                                2.  ขนอน   โขนง

3.  ฉลอง   ฉงน                                               4.  สนม     สนน

7.  ข้อใดมีเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวซ้ำกันมากที่สุด (2/2546)

1.    นุ่งยกนอกดอกวิเศษเกล็ดพิมเสน 2.    โจงกระเบนประคดคาดไม่หวาดไหว
3.   บ้างใส่เสื้อส้าระบับเข้มขาบใน 4.    ข้างนอกใส่ครุยกรองทองสำริด

8. ข้อใดมีจำนวนเสียงพยัญชนะต้นเดี่ยวน้อยที่สุดโดยไม่นับเสียงซ้ำ(A-NET 50)

1. สุดสายตาข้าเห็นเป็นทุกเวิ้ง  7

2.  ในโลกนี้มีอะไรเป็นไทยแท้ 8

3. ของไทยแน่นั้นหรือคือภาษา 6

4.  ชลล้นเจิ่งแผ่นดินหมองร้องครวญคร่ำ 8

9.  ข้อใดมีทั้งอักษรควบและอักษรนำ        (A-Net  49)

1.  สงครามครานี้หนัก                       ใจเจ็บ ใจมา                                        

2.  เรียมเร่งแหนงหนาวเหน็บ                    อกโอ้

3.  ลูกตายฤๅใครเก็บ                                 ผีฝาก    พระเอย

4.  ผีจักเท้งที่โพล้                                     ที่เพล้ใครเผา

10. คำขวัญต่อไปนี้มีเสียงพยัญชนะสะกดกี่เสียง (ไม่นับเสียงซ้ำ)

“รักในหลวง ห่วงลูกหลาน ช่วยกันต้านยาเสพติด”  ก  ง  น   ย    บ  ด

1.  5 เสียง                              2.  6 เสียง                 3.  7 เสียง                     4. 8 เสียง

11. ข้อใดมีเสียงพยัญชนะสะกดมากที่สุด (ไม่นับเสียงซ้ำ)

1.     จงรู้จักรักษาคุณค่าหญิง(ง ก ณ )   2.  อย่าทอดทิ้งทางงามทุกความหมาย ( ด ง  ม ก ม ย)

3.     แม้นราคีมีหมองต้องเสียดาย(น ง ย) 4.  จะอับอายออกนามคนหยามเรา( ? บ ย ก ม น ม )
8 ตัว

12.  ข้อใดมีเสียงพยัญชนะท้ายพยางค์ทุกคำ         (A-Net  49)

1.  เขาทำงานจนภารโรงปิดห้อง (ว ม น น น ง ด ง)                       

2.  คุณยายเป็นลมเมื่ออ่านจดหมายจบ

3.  ต้นกล้วยริมรั้วลวดหนามออกเครือแล้ว

4.  ภาคใต้ได้รับความเสียหายจากคลื่นยักษ์

13.ข้อใดมีเสียงพยัญชนะท้ายมากที่สุดโดยไม่นับเสียงซ้ำ(A-NET 50)

1.จงจำไว้ว่าอนาคตที่สดใสต้องเริ่มต้นเดี๋ยวนี้  ( ง  ม  ย  ด น  ว)

2.  จงมองหาโอกาสที่ซ่อนอยู่ในอุปสรรคที่เผชิญ (ง  ด  น   ย ก  น)

3.จงจำไว้ว่าคำพูดที่อ่อนหวานช่วยสมานใจได้ดี (ง ม ย  ม  ด  น ย )

4.  จงวางดินสอกับกระดาษโน้ตไว้ข้างโทรศัพท์ทุกเครื่อง (ง บ ด  น   ย  ก )

14.  ข้อใดมีคำที่สะกดด้วยแม่กดมากที่สุด     (O-Net  49)

1.     อุบัติเหตุอาจเกิดขึ้นเป็นนิตย์ในโอกาสวันสุดสัปดาห์ 1 1 1 1 1 1 1 1

2.     งานเฉลิมฉลองพระเกียรติในวโรกาสการประสูติพระโอรส 1 1 1 1

3.     ขอตั้งสัจจะอธิษฐานยึดมั่นในชาติ   ศาสน์   กษัตริย์ชั่วนิรันดร์ 1 1 1 1 1

4.     ยศถาบรรดาศักดิ์ไม่สามารถสกัดกั้นให้แคล้วคลาดปราศจากอุปัทวันตรายได้ 1 1 1 1 1 1 1

15.  ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบห้าเสียง      (O-Net  49)

1.     โง่ไม่เป็นใหญ่ยากฝากให้คิด               ท  ท  ส  อ  ท  อ  ท  ต

2.     ทางชีวิตจะรุ่งโรจน์โสตถิผล          ส ส ต อ ท ท อ  อ จ                       

3.     ต้องรู้โง่ฉลาดปราดเปรื่องตน                ท  ต  ท  อ  อ  อ  ส

4.     โง่สิบหนดีกว่าเบ่งเก่งเดี๋ยวเดียว           ท  อ  จ  ส  อ  อ  อ  จ  ส

 

16.  ข้อใดมีเสียงวรรณยุกต์ครบ 5 เสียง (O-NET 50)

1. เจ้าคุมแค้นแสนโกรธพิโรธพี่                       2. แต่เดือนยี่ย่างเข้าเดือนสาม

3. จนพระหน่อสุริยวงศ์ทรงพระนาม                     4. จากอารามแรมร้างทางกันดาร

17. เสียงวรรณยุกต์ข้อใดต่างกับข้ออื่น(A-NET 50)

1. ทรงธรรมล้ำมะนุษ-   ส ส ต ต ต                        2. ฤทธิรุทมหาศาล   ต ต ต ต จ จ

3. บำเพ็ญพะลีการ  ส ส ต ส ส                             4. ทุกอย่างงามตามวิสัย  ต อ ส ส ต จ

18.  คำคู่ใดต่างกันเฉพาะเสียงสระเท่านั้น       (A-Net  49)

1.    ทรัพย์   –    ทราบ       ต   ท                 2.    เนิบ   –    นับ   ท   ต

3.    หมั้น    –     ม่าน   ท   ท                 4.    โชค   –    ชัก   ท   ต

19. เสียงของพยางค์ในข้อใดมีโครงสร้างต่างกับข้ออื่น  (ข้อสอบ O NET 2551)

1. ขวาน                  2. หลาม                3. เผย                     4. ฝูง

20. คำในข้อใดมีโครงสร้างพยางค์เหมือนกันทั้งสองคำ

1. ตั้งร้าน           2. ข้างขึ้น                   3. คล่องแคล่ว         4. ทรุดโทรม

21.  ข้อใดมีคำตายมากที่สุด         (A-Net  49) ก  ด บ  สั้น

1.  ประดุจทรงวราภรณ์สุนทรสวัสดิ์ 1 1  1

2.  เรืองจรัสยิ่งมกุฎสุดสง่า 1  1 1

3.  ประดับพระวรเดชวิเศษฤทธิ์  1 1 1 1 1 1 1 1 1

4.  ที่สถิตอานุภาพสโมสร 1 1 1 1 1 1

22.  ข้อใดมีคำตายน้อยที่สุด  (1/2546)

1.       ทั้งไพร่นายรายเรียงกันเรียดไป          ตัดใบไม้มุงเหมือนหลังคาบัง

2.         พระเปรมปรีดิ์ดีใจอยู่ในพักตร์                   มิให้ประจักษ์คนทั้งหลาย

3.         คำโบราณท่านผูกถูกทุกสิ่ง                       เขาว่าลิงจองหองมันพองขน

4.         เสพอาหารหวานคาวเมื่อคราวยาก             ล้วนของฝากเฟื่องฟูค่อยชูชื่น

23.  ทุกพยางค์ในข้อใดเป็นคำเป็น (O-NET 50)

1. พระเสด็จโดยแดนชล                                     2. ทรงเรือต้นงามเฉิดฉาย

3. เรือชัยไวว่องวิ่ง                                           4. รวดเร็วจริงยิ่งอย่างลม

 

 

 

 

 

 

Advertisements
2 ความเห็น

2 thoughts on “ภาษาไทย ม.๑

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s