คอมพิวเตอร์ ม.2

การสร้างหนังสือ E-book   
           สัปดาห์นี้เราจะเรียนรู้การสร้างหนังสือ e-book ครูแนะนำให้นักเรียนศึกษาเพิ่มเติมจากเว็บดังนี้
            1. http://www.horhook.com/wbi/dta/index.html

            2. http://www.kroobannok.com/27654

 นักเรียนแบ่งกลุ่มๆละ 3 คน ตามความสมัครใจ  และได้ส่งรายชื่อให้ครูแล้ว ดังรายชื่อต่อไปนี้             
            กลุ่มที่ 1 เด็กหญิงนุจรินทร์  เพ็งกระจ่าง  เด็กหญิงสุกัญญา เลิศจันทร์  เด็กชายชียชาญ  สีนาค
            กลุ่มที่ 2 เด้กหญิงเบญจมาศ  แย้มชื่น   เด็กหญิงลักษิกา กันพงษ์   เด็กหญิงธัญสร  มีผล
            กลุ่มที่ 3 เด็กหญิงจันจิรา  แก้วสุวรรณ  เด็กหญิงเกวลิน  ศรีพรม  เด็กหญิงวรนุช  ฟักมี
            กลุ่มที่ 4 เด็กหญิงโสนิดา  จะมา  เด็กหญิงพัชรินทร์ ปิ่นทอง  เด็กหญิงกาญจนา  มาคุ้ม
            กลุ่มที่ 5 เด็กหญิงสุกัญญา  เลิศจันทร์ เด็กหญิงภวิกา มาก่อ  เด็กชายทักษกร เสียวสวาด
            กลุ่มที่ 6 เด็กหญิงวรรณา  ต่ายอ้น  เด็กหญิงขวัญเรือน  เรืองโรจน์ เด็กหญิงอทิตยา  เรือนแพง
            กลุ่มที่ 7 เด็กหญิงทิพย์ลัดดา  มาคุ้ม  เด็กหญิงกนกพร  หวานฉ่ำ  เด็กหญิงจันทร์แรม  แผ้วผา
            กลุ่มที่ 8 เด็กหญิงกฤษณา  จีนบุญมี  เด็กหญิงพิมผกา  เรือนแพง  เด็กหญิงพรรณวิภา  มีผล
            กลุ่มที่ 9 เด็กชายสิรวิชญ์ ทำบุญ  เด็กชายอานนท์ เรือนแพง  เด็กชายศิริศักดิ์ คำทิต๊ะ  เด็กชายมนต์ชัย
ป๊อกเชื้อ              

ใบงาน   ให้แต่ละกลุ่มฝึกทำหนังสือ E-book โดยใช้โปรแกรม powerPoint และเชื่อมต่อบนโปรแกรม Desktop Author โดยมีรูปแบบดังนี้
          1. ปก
          2. คำนำ
          3. สารบัญ
          4. เนื้อหา (หัวข้อหลัก  หัวข้อรอง  หัวข้อย่อย)
          5. แหล่งอ้างอิง
          6. ผู้จัดทำ
      เวลาในการจัดทำ (วางแผน ตรวจสอบ  แก้ไข ) 15  สัปดาห์   ดังนี้
         1. เรียนรู้  ดูแบบอย่าง การทำ e-book ด้วยโปรแกรม PowerPoint  2 มิถุนายน 2553
         2. วางแผนงาน   9 มิถุนายน 2553
         3. ดำเนินการ โดยใช้โปรแกรม PowerPoint  16 , 23 , 30 มิถุนายน 2553
         4. กำหนดส่งชิ้นงานที่เป็น PowerPoint  7 กรกฎาคม 2553  
         5. ตรวจสอบ แก้ไข        17 – 24 กรกฎาคม 2553
         6. เรียนรู้ดู แบบอย่าง  ด้วยโปรแกรม Desktop  Author  31 กรกฏาคม 2553
         7.ดำเนินการสร้าง e-book ด้วยโปรแกรม Desktop  Author วันที่    7 , 14 , 21 สิงหาคม 2553
         8. ตรวจสอบ ปรับปรุงแก้ไข   28  สิงหาคม – 11 กันยายน 2553
         9. ส่งงานที่สมบูรณ์  18 กันยายน  2553

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s