ออมไว้ใส่ถุงแดง ภาษาไทย ม.3

สวัสดีค่ะสัปดาห์นี้ชั้น ม.3 ได้เรียนรู้เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง  พอดีครูไปอ่านข่าวจาก net ได้พบข่าวเกี่ยวกับเงินออมเลยนำฝากฝากนักเรียนร่วมกันวิเคราะห์สาระและร่วมอภิปรายตามกิจกรรมท้ายเรื่องค่ะ

                รัฐเข็นกองทุนเงินออมฯดึงคนชราเข้าสู่ระบบ

                  

                    ที่มาของภาพ http://www.bangkokbiznews.com

       จากประเด็นข่าว  เป็นการบรรยายพิเศษของนายอภิสิทธิ์  เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีที่หอประชุมสุขุมนัยประดิษฐ์ สำนักงานก.พ.จังหวัดนนทบุรี ในหัวข้อเรื่อง “ทิศทางการจัดการสังคมผู้สูงอายุของท้องถิ่นไทย” ว่า การบริหารจัดการดูแลผู้สูงอายุมีความสำคัญท้าทายสำหรับอนาคตของสังคมไทยเพราะภาวะสังคมของผู้สูงอายุมีจำนวนร้อยละ 11 และอาจจะเพิ่มเป็น 1 ใน 4 หรือร้อยละ 25 ของจำนวนประชากร คล้ายกับสัดส่วนในสังคมโลกที่นำสู่ความท้าทายในการบริหารจัดการในการจัดสวัสดิการสังคมโดยกำหนดกรอบดูแลคนชราไว้ 5 ประการ คือ
      1.การเปลี่ยนแปลงสู่สังคมผู้สูงอายุ
      2.ตระหนักถึงความรู้ ประสบการณ์ ศักยภาพของผู้สูงอายุ
      3.ต้องมีการสร้างหลักประกันเรื่องของรายได้ความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุรัฐบาลจะทำกองทุนเงินออมแห่งชาติที่ดูแลคนนอกระบบราชการและนอกระบบประกันสังคม เปิดให้คนชราเข้ามามีระบบการออมเพื่อความชราภาพได้โดยรัฐบาลจะสมทบเงินเข้าไปหนึ่งบาทท้องถิ่นสมทบอีกหนึ่งบาท     
      4. ส่งเสริมให้ครอบครัวเข้มแข็งด้วยการดูแลผู้สูงอายุ
      5. การบริหารจัดการต้องส่งเสริมให้ท้องถิ่น ชุมชน พื้นที่เข้ามามีส่วนร่วม

          
ประเด็นศึกษา    การออมเงิน
กลุ่มสาระการเรียนรู้   ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3   เรื่อง  ออมไว้ใส่ถุงแดง
        จากประเด็นข่าว รัฐเข็นกองทุนเงินออมฯดึงคนชราเข้าสู่ระบบ  สามารถนำมาเชื่อมโยงกับสาระการเรียนรู้ภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดงดังนี้

          
ที่มาของภาพ  http://www.google.co.th/images

          เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง เป็นบทความที่ดัดแปลงมาจากเรื่อง “ เงินถุงแดง ความมั่งคั่งจากเศรษฐกิจ” ของศิริภรณ์  จิรัปปภา  ซึ่งพิมพ์ใน “วชิราวุธานุสรณ์สาร โดยยกข้อความบางตอนขอสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ทรงอธิบายเรื่องเงินพระคลังข้างที่ไว้ในหนังสือสาส์นสมเด็จ เล่ม 13 ว่า  เงินถุงแดง  หรือเงินพระคลังข้างที่ เป็นเงินสำรองไว้สำหรับใช้ในเวลาบ้านเมืองเกิดยุคเข็ญ ปัจจุบันคือเงินงบประมาณส่วนหนึ่งที่รัฐบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อใช้จ่ายส่วนพระองค์

                                 
         
         ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงกับ รศ.112 ประเทศไทยเกิดกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับประเทศฝรั่งเศส พระองค์ทรงนำเงินถุงแดง มาใช้เป็นค่าปฏิกรรมสงคราม  จึงถือว่า เงินถุงแดงมีส่วนช่วยรักษาอธิปไตยของชาติมาจนทุกวันนี้
                       

วิเคราะห์เจาะเรื่องต่อเนื่องอภิปราย
                 นักเรียนทำกิจกรรมออมทรัพย์ในโรงเรียน  ในครอบครัว ในชุมชน หรือไม่   อย่างไร
คำถามเสริมเพิ่มความรู้
                  1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า  เงินถุงแดง  มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
                  2. เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง  ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด

แหล่งที่มา     http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/finance/finance/

                http://www.google.co.th/images


Advertisements

23 thoughts on “ออมไว้ใส่ถุงแดง ภาษาไทย ม.3

  • เงินถุงแดง หรือเงินพระคลังข้างที่ เป็นเงินสำรองไว้สำหรับใช้ในเวลาบ้านเมืองเกิดยุคเข็ญ ปัจจุบันคือเงินงบประมาณส่วนหนึ่งที่รัฐบาลทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเพื่อใช้จ่ายส่วนพระองค์

 1. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
  ตอบ ผมคิดว่าเงินถูงแดงช่วยประเทศไทยไว้ เมื่อเกิดกรณีพิพาทเรื่องดินแดนจนทำให้พระองค์ทรงนำเงินถุงแดง มาใช้เป็นค่าปฏิกรรมสงครามระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส
  2. เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด
  ตอบ. ผมคิดว่าผู้แต่งมีจุดประสงค์ที่จะให้คนได้ร้จักการออมเงินไว้ใช้จ่ายในยามยากลำบาก

 2. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
  ตอบ เงินถุงแดง ไว้ใช่ในยามที่จำเป็น เงินถุงแดง ช่วยให้ประเทศไทยพ้นวิกฤติจจากเศรษกิจหลังสงครามโลกมาแล้วครั้งหนึ่ง
  2.เรื่อง ออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์อย่างไร
  ตอบ ผู้แต่งมีจุดประสงค์ ว่า เก็บหอมลอมรินเป็นเรื่องที่ดีแก่ตัวเอง และ ในยามฉุกเฉินเราก็เอาส่วนนั้นมาใช่ได้

 3. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
  ตอบ. ผมคิดว่าเงินถูงแดงช่วยประเทศไทยไว้ เมื่อเกิดกรณีพิพาทเรื่องดินแดนกับประเทศฝรั่งเศส พระองค์ทรงนำเงินถุงแดง มาใช้เป็นค่าปฏิกรรมสงครามระหว่างประเทศไทยกับประเทศฝรั่งเศส

  2.เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด
  ตอบ. ผู้แต่งมีจุดประสงค์คือการเก็บเงินนั้นเป็นการเก็บหอมลอมริบไว้ใช้ในยามยากลำบาก

  • แก้ไขการสะกดคพ เก็บหอมรอมริบ ผิดเหมือนกับหนึ่งฤทัยเลย ครูสงสัยไม่รู้ copy มาหรือเป่า พยายามใช้ความคิดของตัวเองนะนะ

 4. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
  ตอบ เงินถุงแดงนับว่าเป็นการออมเงินลักษณะหนึ่งในสมัยโบราณซึ่งเรียกว่าเงินพระคลังข้างที่ถ้าเปรียบเทียบกับปัจุบันก้คือเงินงบประมาณแผ่นดินนั่นเอง
  2เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด ตอบ ผู้แต่งมีจุดประที่จะให้เราเป็นคนรู้จักออม รู้จักเก็บเงิน

 5. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
  ตอบ เงินถุงแดงมีส่วนช่วยให้ประเทศชาติพ้นจากวิกฤติทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกมาแล้วครั้งหนึ่ง

  2. เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด
  ตอบข้าพเจ้าคิดว่าผู้แต่งมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้คนรู้ถึงคุณค่าของเงินและรู้จักใช่จ่ายอย่างคุ้มค่า

 6. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติอย่างไร
  ตอบ เงินถุงแดง ไว้ใช้สำหรับในยามจำเป็นซึ่งเงินถุงแดงได้ ช่วยประเทศไทยพ้นจากวิกฤติทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกมาแล้วครั้งหนึ่ง
  2.เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์อย่างไร
  ตอบ ผู้แต่งมีจุดประสงค์ว่าการเก็บหอมลอมริบนั้นเป็นสิ่งที่ดีแก่เราเพื่อที่ในอนาคตนั้นชีวิตของเราจะได้สบายและเวลาในที่เราฉุกเฉินเราก็จะได้เอาเงินที่เราเก็บไว้นั้นจะได้มาใช้จ่ายในยามเราจำเป็นหรือฉุกเฉินได้

 7. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
  ตอบ ช่วยให้ประเทศผ่านพ้นวิกฤติได้1ครั้ง
  2. เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด
  ตอบ ผู้แต่งมีจุดประสงค์เพี่อให้ทุกคนรู้จักการออมเงินเพี่อเอาไว้
  ใช่จ่ายในยามจำเป็น

 8. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
  ตอบ ช่วยให้ประเทศชาติพ้นจากวิกฤติจจากเศษฐกิจเป็นเงินช่วยเหลือประเทศและช่วยให้ผู้คนรู้จักเก็บออม
  2. เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด
  ตอบ ผู้แต่งมีจุดประสงค์คือการเก็บเงินนั้นเป็นการเก็บหอมลอมริบไว้ใช้ในยามฉุกเฉิน

 9. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
  ตอบ ข้าพเจ้าคิดว่าเงินถุงแดงมีส่วนช่วยทำให้ประเทศไทยพ้นจาก
  วิกฤติทางเศรษฐกิจหลังสงครามโลกมาแล้วครั้งหนึ่ง
  2. เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด
  ตอบ ข้าพเจ้าคิดว่าผู้แต่งมีจุดประสงค์ในการแต่งเรื่องออมไว้ใส่ถุงแดงคือมุ่งให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการออมเงินเก็บไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น

 10. 2. เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด
  ตอบ ผุ้แต่งได้นึกถึงความตระหนักในการออม
  และให้เราเป็นคนรู้จักออม รู้จักเก็บเงิน
  เพื่อที่จะนำไปใช้ในยามฉุกเฉิน

 11. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
  ตอบ ช่าวยให้ประเทศพ้นจากวิกฤติจจากเศษฐกิจเป็นเงินช่วยเหลือประเทศ

  2. เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด
  ตอบ ข้าพเจ้าคิดว่าผู้แต่งมีจุดประสงค์ที่จะให้ผู้คนรู้ถึงคุณค่าของเงิน

 12. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
  ตอบเงินถุงแดงคือเป็นเงินการออมเงินลักษณะหนึ่งในสมัยโบราณซึ่งเรียกว่าเงินพระคลังข้างที่และเงินถุงแดงได้ช่วยออกมาใช้เป็นค่าปฎิกรรมสงคราม

 13. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติอย่างไร
  ตอบ เงินถุงแดงได้ช่วยให้ประเทศไหยพ้นจากวิกฤติทางเศรษฐกิจหล้งสงครามโลกมาแล้วหนึ่งครั้ง

  2.เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด
  ตอบ ผู้แต่งมีจุดประสงค์คือการเก็บเงินนั้นเป็นการเก็บหอมรอมริบไว้ใช้ในอนาคต และถ้าวันไหนที่เราไม่มีเงินเลย เราก็ยังมีเงินที่เราออมไว้มาใช้ได้

 14. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
  ตอบ เงินถุงแดงเป็นเงินที่ได้มาจากรัฐบาลที่ทรงทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายแด่
  พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อใช้จ่ายส่วนพระองค์
  แต่พระองค์ทรงนำเงินจำนวนนี้ไปใช้เป็นค่าปฏิกรรมสงคราม

  2. เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด
  ตอบ ผู้แต่งมีจุดประที่จะให้เราเป็นคนรู้จักออม รู้จักเก็บเงิน
  เพื่อที่จะนำไปใช้ในยามฉุกเฉิน

 15. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
  ตอบ ช่วยให้ประเทศพ้นจากวิกฤติทางเศรษกิจหลังสงครามโลกและใช้ยามฉุกเฉินของประเทศ
  2. เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด
  ข้าพเจ้าคิดว่าผู้แต่งอยากให้รู้ถึงคุณค่าของเงินและตระหนักถึงการอดออมเพื่อจะได้มีเงินใช้จ่ายยามฉุกเฉิน

 16. 1.จงเขียนอธิบายให้เหตุผลว่า เงินถุงแดง มีส่วนช่วยชาติได้อย่างไรบ้าง
  เงินถุงแดงนับว่าเป็นการออมเงินลักษณะหนึ่งในสมัยโบราณซึ่งเรียกว่าเงินพระคลังข้างที่ถ้าเปรียบเทียบกับปัจุบันก้คือเงินงบประมาณแผ่นดินนั่นเอง ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเงินถุงแดงมีส่วนช่วยชาติคือได้นำเงินถุงแดงออกมาใช้เป็นค่าปฎิกรรมสงคราม
  2. เรื่องออมไว้ใส่ถุงแดง ผู้แต่งมีจุดประสงค์ใด
  ผู้แต่งมีจุดประสงค์ในการแต่งเรื่องออมไว้ใส่ถุงแดงคือมุ่งให้ผู้อ่านเห็นประโยชน์ของการออมเงินเก็บไว้ใช้จ่ายยามจำเป็น
  ข้าพเจ้าคิดว่าการฝึกนิสัยให้เป็นคนรู้จักวางแผนชีวิตด้วยการออมเงินจะช่วยให้ชีวิตไม่ลำบากในอนาคต

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s