มอบหมายภาระงาน ม.1-ม.3

          
    วันที่ 15-19 พฤศจิกายน 2553 ครูลัฐิกาไปประชุมสรุปผลโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและส่งเสริมการใช้ Social Media ในการจัดการเรียนรู้ที่ โรงแรมแมกซ์ กทม. ดังนั้นระหว่างที่ครูไม่อยู่ขอมอบหมายภาระงานให้นักเรียนทำให้เสร็จภายใน 1 สัปดาห์ ส่งงานในวันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2553 ดังนี้
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ทำหนังสือเล่มเล็ก คนละ 1 เล่ม หัวข้อเกี่ยวกับการอนุรักษ์ธรรมชาติ  เช่น การปลุกป่า   การกำจัดขยะ  การลดการใช้พลังงาน โดยทำในกระดาษ เอ 4 พับครึ่ง 4 แผ่น เขียนเรื่องเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง
          ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ทำหนังสือเล่มเล็ก คนละ 1 เล่ม หัวข้อเกี่ยวกับการอนุรักษ์ประเพณีไทย  เช่น  ประเพณีลอยกระทง  ประเพณีสงกรานต์ โดยทำในกระดาษ เอ 4 พับครึ่ง 4 แผ่น เขียนเรื่องเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง
           ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3  ทำหนังสือเล่มเล็ก คนละ 1 เล่ม หัวข้อเกี่ยวกับการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น  เช่น  การทำขนมไทย  การทำอาหารพื้นบ้าน โดยทำในกระดาษ เอ 4 พับครึ่ง 4 แผ่น เขียนเรื่องเป็นร้อยแก้วหรือร้อยกรอง

ผลงานการทำหนังสือเล่มเล็กของนักเรียน

Advertisements

15 thoughts on “มอบหมายภาระงาน ม.1-ม.3

    • ครูได้รับ และตรวจแล้ว ควรปรับปรุงเรื่องเนื้อหา ชื่อเรื่องกว้างไปค่ะ ควรเขียนให้แคบลง เช่น ประวัติเมืองลับแล เป็นต้น

  1. ข้าพเจ้าได้ทำหนังสือเล่มเล็กชื่อเรื่องว่า พืชผ้กสวนครัวในภูมิปัญญาไทย และข้าพเจ้าได้ส่งแล้วและได้ถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐานแล้วว่าส่งงานแล้วเรียนร้ยคะ

    • ได้รับ และตรวจแล้ว ส่งงานตามเวลา ควรปรับเรื่องการเขียนบรรณานุกรมค่ะ
      การเขียนบรรณานุกรม เขียนชื่อผู้แต่ง. ชือหนังสือขีดเส้นใต้ที่ชื่อหนังสือ. จังหวัดที่พิมพ์.:โรงพิมพ์.พศ.ที่พิมพ์. เช่น พัชรินทร์ นิลสนธิ. พืชผักสวนครัว.กรุงเทพฯ. : อุตรดิตถ์การพิมพ์. 2553.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s