กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555


นักเรียนชั้น ม.1-ม.3 เตรียมตัวสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2555 นะคะ
กำหนดสอบวันที่ 30 และ 31 กรกฎาคม 2555 วิชาที่ครูลัฐิการับผิดชอบ มีดังนี้ค่ะ
ชั้น ม.1 ภาษาไทย รหัส ท 21101 (คะแนนสอบ 20 คะแนน)ตัวชี้วัดที่ใช้สอบกลางภาคมีดังนี้ค่ะ
การอ่าน
๒. จับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่าน
๓. ระบุเหตุและผลและข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่าน
การเขียน
การเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๒. เขียนสื่อสารโดยใช้ถ้อยคำถูกต้อง ชัดเจน เหมาะสม และสละสลวย
หลักและการใช้ภาษา
๑. อธิบายลักษณะของเสียงในภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม
๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน
ชั้น ม.2 ภาษาไทย รหัส ท 22101 (คะแนนสอบ 20 คะแนน)ตัวชี้วัดที่ใช้สอบกลางภาคมีดังนี้ค่ะ
การอ่าน
๒. จับใจความสำคัญ สรุปความ และอธิบายรายละเอียดจากเรื่องที่อ่าน
๓. เขียนผังความคิดเพื่อแสดงความเข้าใจในบทเรียนต่าง ๆ ที่อ่าน
การเขียน
๑. คัดลายมือตัวบรรจงครึ่งบรรทัด
๒. เขียนบรรยายและพรรณนา
หลักการใช้ภาษาไทย
๑. สร้างคำในภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม
๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่านในระดับที่ยากขึ้น
ชั้น ม.3 ภาษาไทย รหัส ท 23101 (คะแนนสอบ 20 คะแนน)ตัวชี้วัดที่ใช้สอบกลางภาคมีดังนี้ค่ะ
การอ่าน
๒. ระบุความแตกต่างของคำที่มีความหมายโดยตรงและความหมายโดยนัย
๓. ระบุใจความสำคัญและรายละเอียดของข้อมูลที่สนับสนุนจากเรื่องที่อ่าน
การเขียน
๒. เขียนข้อความโดยใช้ถ้อยคำได้ถูกต้องตามระดับภาษา
๓. เขียนชีวประวัติหรืออัตชีวประวัติโดยเล่าเหตุการณ์ ข้อคิดเห็น และทัศนคติในเรื่องต่าง ๆ
หลักการใช้ภาษาไทย
๑. จำแนกและใช้คำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
วรรณคดีและวรรณกรรม
๑. สรุปเนื้อหาวรรณคดี วรรณกรรม และวรรณกรรมท้องถิ่นที่อ่านในระดับที่ยากยิ่งขึ้น
๒. วิเคราะห์วิถีไทยและคุณค่าจากวรรณคดีและวรรณกรรมที่อ่าน

Advertisements

One thought on “กำหนดสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555

 1. ข้าวรวงเต็ม อ่อนน้อม ค้อมสู่หล้า ทอดกายา โน้มต่ำไว้ ให้ทั้งผอง
  หากคุณค่า มากล้น ชนใฝ่ปอง พร้อมประคอง ประโยชน์แท้ แก่ทุกคน
  เปรียบคนดี ที่เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน ในทุกหน
  ยิ่งอ่อนน้อม ถ่อมตัว ให้ปวงชน ซึ้งกมล คนเชิดชู และบูชา
  ธรรมชาติ วาดไว้ ให้ได้เห็น เฉกดั่งเช่น แนวคิด ปริศนา
  จะเลือกเป็น ข้าวรวงลีบ ด้อยราคา หรือล้นค่า ข้าวรวงค้อม น้อมที่ตน

  นักเรียนอ่านคำประพันธ์นี้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  1.ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร…………………………….
  ตอบ การเปรียญเทียบข้าวลีบกับข้าวค้อม
  2.คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด………………………
  ตอบ กลอนสุภาพ
  3.การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด……………….
  ตอบ อุปมาโวหาร
  4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร……………………
  ตอบ คนที่ไม่มีราคา หรือ ค่าน้อย
  5.ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร………………….
  ตอบ คนที่มีราคาหรือดี มีคุณค่า
  6.จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน………………..

  7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบ จะเลือกข้าวค้อม เพราะ มีค่าราคาหรือคุณภาพดี
  8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  คนประเภทข้าวรวงลีบ ผลดี คือข้าวรวงค้อม บุคคลที่ดีมีคุณค่าราคาหรือ ดีพร้อม
  ผลเสีย คือ ข้าวรวงรีบ บุคคลที่ไม่มีคุณค่า หรือไม่ดี
  คนประเภทข้าวรวงค้อม
  ผลดี บุคคลที่มีคุณราคาดี มีประโยชน์เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน
  ผลเสีย บุคคลที่มีค่าน้อย ด้อยราคา

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s