ข้าวรวงค้อม

580672_493344774038220_1569556241_n

ข้าวรวงเต็ม อ่อนน้อม ค้อมสู่หล้า                 ทอดกายา โน้มต่ำไว้ ให้ทั้งผอง
หากคุณค่า มากล้น ชนใฝ่ปอง                      พร้อมประคอง ประโยชน์แท้ แก่ทุกคน
เปรียบคนดี ที่เก่งกล้า และสามารถ             ชาญฉลาด การงาน ในทุกหน
ยิ่งอ่อนน้อม ถ่อมตัว ให้ปวงชน                    ซึ้งกมล คนเชิดชู และบูชา
ธรรมชาติ วาดไว้ ให้ได้เห็น                          เฉกดั่งเช่น แนวคิด ปริศนา
จะเลือกเป็น ข้าวรวงลีบ ด้อยราคา               หรือล้นค่า ข้าวรวงค้อม น้อมที่ตน

 นักเรียนอ่านคำประพันธ์นี้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
1. ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร…………………………….
2. คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด………………………
3. การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด
………………………………
4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร……………………
5. ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร………………….
6. จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน
………………………………………………………….
7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
………………………………………………………………………………………………………..
8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
คนประเภทข้าวรวงลีบ  ผลดี……………………………………………………………………………..
ผลเสีย…………………………………………………………………………..
คนประเภทข้าวรวงค้อม ผลดี……………………………………………………………………………
ผลเสีย………………………………………………………………………….

Advertisements

21 thoughts on “ข้าวรวงค้อม

 1. ข้าวรวงเต็ม อ่อนน้อม ค้อมสู่หล้า ทอดกายา โน้มต่ำไว้ ให้ทั้งผอง
  หากคุณค่า มากล้น ชนใฝ่ปอง พร้อมประคอง ประโยชน์แท้ แก่ทุกคน
  เปรียบคนดี ที่เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน ในทุกหน
  ยิ่งอ่อนน้อม ถ่อมตัว ให้ปวงชน ซึ้งกมล คนเชิดชู และบูชา
  ธรรมชาติ วาดไว้ ให้ได้เห็น เฉกดั่งเช่น แนวคิด ปริศนา
  จะเลือกเป็น ข้าวรวงลีบ ด้อยราคา หรือล้นค่า ข้าวรวงค้อม น้อมที่ตน

  นักเรียนอ่านคำประพันธ์นี้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  1.ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร…………………………….
  ตอบ การเปรียญเทียบข้าวลีบกับข้าวค้อม
  2.คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด………………………
  ตอบ กลอนสุภาพ
  3.การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด……………….
  ตอบ อุปมาโวหาร
  4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร……………………
  ตอบ คนที่ไม่มีราคา หรือ ค่าน้อย
  5.ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร………………….
  ตอบ คนที่มีราคาหรือดี มีคุณค่า
  6.จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน………………..

  7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบ จะเลือกข้าวค้อม เพราะ มีค่าราคาหรือคุณภาพดี
  8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  คนประเภทข้าวรวงลีบ ผลดี คือข้าวรวงค้อม บุคคลที่ดีมีคุณค่าราคาหรือ ดีพร้อม
  ผลเสีย คือ ข้าวรวงรีบ บุคคลที่ไม่มีคุณค่า หรือไม่ดี
  คนประเภทข้าวรวงค้อม
  ผลดี บุคคลที่มีคุณราคาดี มีประโยชน์เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน
  ผลเสีย บุคคลที่มีค่าน้อย ด้อยราคา

  • ข้อที่ 5 อยากให้เขียนเปรียบเทียบให้ชัดเจน รวงข้าวลีบตามธรรมชาติจะตั้งตรงไม่อ่อนค้อมเนื่องจากขาดความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวจึงเบาและขาดน้ำหนักฉันใดจึงเปรียบดังเช่นกับคนที่จาดความหนักแน่น อ่อนไหว แข็งกระด้าง ฉันนั้น
   ข้อที่ 6 รวงข้าวค้อมเนื่องมาจากความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวทำให้มีน้ำหนักอ่อนค้อมไปตามน้ำหนักของรวงข้าวเปรียบเหมือนคนที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยกาย วาจา ใจ อ่อนน้อมถ่อมตน จึงเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป

 2. 6. จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน
  ตอบ ทําดีได้ดี ทําชั่วได้ชั่ว

  • ข้อที่ 5 อยากให้เขียนเปรียบเทียบให้ชัดเจน รวงข้าวลีบตามธรรมชาติจะตั้งตรงไม่อ่อนค้อมเนื่องจากขาดความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวจึงเบาและขาดน้ำหนักฉันใดจึงเปรียบดังเช่นกับคนที่จาดความหนักแน่น อ่อนไหว แข็งกระด้าง ฉันนั้น
   ข้อที่ 6 รวงข้าวค้อมเนื่องมาจากความสมบูรณ์ของเมล็ดข้าวทำให้มีน้ำหนักอ่อนค้อมไปตามน้ำหนักของรวงข้าวเปรียบเหมือนคนที่มีความเพียบพร้อมสมบูรณ์ด้วยกาย วาจา ใจ อ่อนน้อมถ่อมตน จึงเป็นที่รักของบุคคลทั่วไป

 3. ข้าวรวงเต็ม อ่อนน้อม ค้อมสู่หล้า ทอดกายา โน้มต่ำไว้ ให้ทั้งผอง
  หากคุณค่า มากล้น ชนใฝ่ปอง พร้อมประคอง ประโยชน์แท้ แก่ทุกคน
  เปรียบคนดี ที่เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน ในทุกหน
  ยิ่งอ่อนน้อม ถ่อมตัว ให้ปวงชน ซึ้งกมล คนเชิดชู และบูชา
  ธรรมชาติ วาดไว้ ให้ได้เห็น เฉกดั่งเช่น แนวคิด ปริศนา
  จะเลือกเป็น ข้าวรวงลีบ ด้อยราคา หรือล้นค่า ข้าวรวงค้อม น้อมที่ตน

  นักเรียนอ่านคำประพันธ์นี้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  1.ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร…………………………….
  ตอบ การเปรียญเทียบข้าวลีบกับข้าวค้อม
  2.คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด………………………
  ตอบ กลอนสุภาพ
  3.การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด……………….
  ตอบ อุปมาโวหาร
  4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร……………………
  ตอบ คนที่ไม่มีราคา หรือ ค่าน้อย
  5.ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร………………….
  ตอบ คนที่มีราคาหรือดี มีคุณค่า
  6.จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน………………..

  7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบ จะเลือกข้าวค้อม เพราะ มีค่าราคาหรือคุณภาพดี
  8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  คนประเภทข้าวรวงลีบ ผลดี คือข้าวรวงค้อม บุคคลที่ดีมีคุณค่าราคาหรือ ดีพร้อม
  ผลเสีย คือ ข้าวรวงรีบ บุคคลที่ไม่มีคุณค่า หรือไม่ดี
  คนประเภทข้าวรวงค้อม
  ผลดี บุคคลที่มีคุณราคาดี มีประโยชน์เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน
  ผลเสีย บุคคลที่มีค่าน้อย ด้อยราคา

 4. ข้อ 1 ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร
  ตอบ การเปรียบเทียบข้าวรวงรีบกับข้าวรวงค้อม
  ข้อ 2 คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
  ตอบ กลอนสุภาพ
  ข้อ 3 การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ อุปมาโวหาร
  ข้อ 4 ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร
  ตอบ ข้าวรวงรีบเปรียบได้กับคนที่ไม่มีราคาหรือมีคุณค่าน้อย
  ข้อ 5 ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร
  ตอบ ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับคนที่ดีมีราคาหรือมีคุณค่ามาก
  ข้อ 6 จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน
  ตอบ
  ข้อ 7 ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบ ข้าวรวงค้อมเพราะข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับคนที่ดีมีราคาหรือมีคุณค่ามาก
  ข้อ 8 ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  ตอบ คนประเภทข้าวรวงรีบ ผลดี คือ ไม่มี ผลเสีย คือ ไม่มีราคาหรือมีคุณค่าน้อย
  คนประเภทข้าวรวงค้อม ผลดี คือดีมีราคาหรือมีคุณค่ามาก ผลเสีย คือ ไม่มี

 5. นักเรียนอ่านคำประพันธ์นี้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  1.ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร…………………………….
  ตอบ การเปรียญเทียบข้าวลีบกับข้าวค้อม
  2.คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด………………………
  ตอบ กลอนสุภาพ
  3.การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด……………….
  ตอบ อุปมาโวหาร
  4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร……………………
  ตอบ คนที่ไม่มีราคา หรือ ค่าน้อย
  5.ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร………………….
  ตอบ คนที่มีราคาหรือดี มีคุณค่า
  6.จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน………………..

  7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบ จะเลือกข้าวค้อม เพราะ มีค่าราคาหรือคุณภาพดี
  8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  คนประเภทข้าวรวงลีบ ผลดี คือข้าวรวงค้อม บุคคลที่ดีมีคุณค่าราคาหรือ ดีพร้อม
  ผลเสีย คือ ข้าวรวงรีบ บุคคลที่ไม่มีคุณค่า หรือไม่ดี
  คนประเภทข้าวรวงค้อม
  ผลดี บุคคลที่มีคุณราคาดี มีประโยชน์เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน
  ผลเสีย บุคคลที่มีค่าน้อย ด้อยราคา

 6. 1. ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร
  ตอบ คนดีย่อมอ่อนน้อมถ่อมตน….เหมือนรวงข้าวที่โน้มสู่เพื่อดินแล้ว
  2. คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
  ตอบ กลอนสุภาพ
  3. การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ อุปมาโวหาร
  4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร
  ตอบ เปรียบเทียบ คนที่ไม่ดีก็เหมือนข้าวรวงลีบที่ไม่มีราคา
  5. ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร
  ตอบ เปรียบเทียบคนดีก็เหมือนข้าวรวงค้อมที่มีราคา
  6. จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน
  ตอบ
  7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบ ข้าวรวงค้อมเพราะข้าวรวงค้อมเปรียบได้เป็นคนดีย่อมอ่อนน้อมถ่อมตน
  8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  ตอบ 8.1 คนประเภทข้าวรวงลีบ ผลดี ไม่มี ผลเสีย คือ เป็นคนไม่ดี
  8.2 คนประเภทข้าวรวงค้อม ผลดี เป็นคนดี ผลเสีย คือ ไม่มี

 7. ข้าวรวงเต็ม อ่อนน้อม ค้อมสู่หล้า ทอดกายา โน้มต่ำไว้ ให้ทั้งผอง
  หากคุณค่า มากล้น ชนใฝ่ปอง พร้อมประคอง ประโยชน์แท้ แก่ทุกคน
  เปรียบคนดี ที่เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน ในทุกหน
  ยิ่งอ่อนน้อม ถ่อมตัว ให้ปวงชน ซึ้งกมล คนเชิดชู และบูชา
  ธรรมชาติ วาดไว้ ให้ได้เห็น เฉกดั่งเช่น แนวคิด ปริศนา
  จะเลือกเป็น ข้าวรวงลีบ ด้อยราคา หรือล้นค่า ข้าวรวงค้อม น้อมที่ตน

  นักเรียนอ่านคำประพันธ์นี้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  1.ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร…………………………….
  ตอบ การเปรียญเทียบข้าวลีบกับข้าวค้อม
  2.คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด………………………
  ตอบ กลอนสุภาพ
  3.การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด……………….
  ตอบ อุปมาโวหาร
  4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร……………………
  ตอบ คนที่ไม่มีราคา หรือ ค่าน้อย
  5.ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร………………….
  ตอบ คนที่มีราคาหรือดี มีคุณค่า
  6.จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน………………..

  7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบ จะเลือกข้าวค้อม เพราะ มีค่าราคาหรือคุณภาพดี
  8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  คนประเภทข้าวรวงลีบ ผลดี คือข้าวรวงค้อม บุคคลที่ดีมีคุณค่าราคาหรือ ดีพร้อม
  ผลเสีย คือ ข้าวรวงรีบ บุคคลที่ไม่มีคุณค่า หรือไม่ดี
  คนประเภทข้าวรวงค้อม
  ผลดี บุคคลที่มีคุณราคาดี มีประโยชน์เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน
  ผลเสีย บุคคลที่มีค่าน้อย ด้อยราคา

 8. ข้อ 1 ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร
  ตอบ การเปรียบเทียบข้าวรวงรีบกับข้าวรวงค้อม
  ข้อ 2 คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
  ตอบ กลอนสุภาพ
  ข้อ 3 การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ อุปมาโวหาร
  ข้อ 4 ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร
  ตอบ ข้าวรวงรีบเปรียบได้กับคนที่ไม่มีราคาหรือมีคุณค่าน้อย
  ข้อ 5 ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร
  ตอบ ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับคนที่ดีมีราคาหรือมีคุณค่ามาก
  ข้อ 6 จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน
  ตอบ
  ข้อ 7 ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบ ข้าวรวงค้อมเพราะข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับคนที่ดีมีราคาหรือมีคุณค่ามาก
  ข้อ 8 ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  ตอบ คนประเภทข้าวรวงรีบ ผลดี คือ ไม่มี ผลเสีย คือ ไม่มีราคาหรือมีคุณค่าน้อย
  คนประเภทข้าวรวงค้อม ผลดี คือดีมีราคาหรือมีคุณค่ามาก ผลเสีย คือ ไม่มี

 9. ข้าวรวงเต็ม อ่อนน้อม ค้อมสู่หล้า ทอดกายา โน้มต่ำไว้ ให้ทั้งผอง
  หากคุณค่า มากล้น ชนใฝ่ปอง พร้อมประคอง ประโยชน์แท้ แก่ทุกคน
  เปรียบคนดี ที่เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน ในทุกหน
  ยิ่งอ่อนน้อม ถ่อมตัว ให้ปวงชน ซึ้งกมล คนเชิดชู และบูชา
  ธรรมชาติ วาดไว้ ให้ได้เห็น เฉกดั่งเช่น แนวคิด ปริศนา
  จะเลือกเป็น ข้าวรวงลีบ ด้อยราคา หรือล้นค่า ข้าวรวงค้อม น้อมที่ตน

  นักเรียนอ่านคำประพันธ์นี้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  1.ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร…………………………….
  ตอบ การเปรียญเทียบข้าวลีบกับข้าวค้อม
  2.คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด………………………
  ตอบ กลอนสุภาพ
  3.การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด……………….
  ตอบ อุปมาโวหาร
  4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร……………………
  ตอบ คนที่ไม่มีราคา หรือ ค่าน้อย
  5.ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร………………….
  ตอบ คนที่มีราคาหรือดี มีคุณค่า
  6.จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน………………..

  7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบ จะเลือกข้าวค้อม เพราะ มีค่าราคาหรือคุณภาพดี
  8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  คนประเภทข้าวรวงลีบ ผลดี คือข้าวรวงค้อม บุคคลที่ดีมีคุณค่าราคาหรือ ดีพร้อม
  ผลเสีย คือ ข้าวรวงรีบ บุคคลที่ไม่มีคุณค่า หรือไม่ดี
  คนประเภทข้าวรวงค้อม
  ผลดี บุคคลที่มีคุณราคาดี มีประโยชน์เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน
  ผลเสีย บุคคลที่มีค่าน้อย ด้อยราคา

 10. ข้าวรวงเต็ม อ่อนน้อม ค้อมสู่หล้า ทอดกายา โน้มต่ำไว้ ให้ทั้งผองหากคุณค่า มากล้น ชนใฝ่ปอง พร้อมประคอง ประโยชน์แท้ แก่ทุกคนเปรียบคนดี ที่เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน ในทุกหนยิ่งอ่อนน้อม ถ่อมตัว ให้ปวงชน ซึ้งกมล คนเชิดชู และบูชาธรรมชาติ วาดไว้ ให้ได้เห็น เฉกดั่งเช่น แนวคิด ปริศนาจะเลือกเป็น ข้าวรวงลีบ ด้อยราคา หรือล้นค่า ข้าวรวงค้อม น้อมที่ตนนักเรียนอ่านคำประพันธ์นี้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้1.ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร…………………………….ตอบ การเปรียญเทียบข้าวลีบกับข้าวค้อม2.คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด………………………ตอบ กลอนสุภาพ3.การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด……………….ตอบ อุปมาโวหาร4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร……………………ตอบ คนที่ไม่มีราคา หรือ ค่าน้อย5.ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร………………….ตอบ คนที่มีราคาหรือดี มีคุณค่า6.จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน………………..7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใดตอบ จะเลือกข้าวค้อม เพราะ มีค่าราคาหรือคุณภาพดี8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบคนประเภทข้าวรวงลีบ ผลดี คือข้าวรวงค้อม บุคคลที่ดีมีคุณค่าราคาหรือ ดีพร้อมผลเสีย คือ ข้าวรวงรีบ บุคคลที่ไม่มีคุณค่า หรือไม่ดีคนประเภทข้าวรวงค้อมผลดี บุคคลที่มีคุณราคาดี มีประโยชน์เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน ผลเสีย บุคคลที่มีค่าน้อย ด้อยราคา.สิ้นสุดการสนทนา

 11. ข้าวรวงเต็ม อ่อนน้อม ค้อมสู่หล้า ทอดกายา โน้มต่ำไว้ ให้ทั้งผอง
  หากคุณค่า มากล้น ชนใฝ่ปอง พร้อมประคอง ประโยชน์แท้ แก่ทุกคน
  เปรียบคนดี ที่เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน ในทุกหน
  ยิ่งอ่อนน้อม ถ่อมตัว ให้ปวงชน ซึ้งกมล คนเชิดชู และบูชา
  ธรรมชาติ วาดไว้ ให้ได้เห็น เฉกดั่งเช่น แนวคิด ปริศนา
  จะเลือกเป็น ข้าวรวงลีบ ด้อยราคา หรือล้นค่า ข้าวรวงค้อม น้อมที่ตน
  นักเรียนอ่านคำประพันธ์นี้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  1. ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไรตอบข้าวรวงค้อม น้อมตน
  2. คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใดตอบกลอนสุภาพ
  3. การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบอุปมาโวหาร
  4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไรตอบข้าวรวงรีบเปรียบได้กับคนที่ไรค่าไม่มีราคาคุณค่า
  5. ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไรตอบเปรียบได้กับคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัว
  6. จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน
  ตอบจงโง่ในหมู่นักปราดจงฉลาดในหมู่คนโง่…
  7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบข้าวรวงค้อมเพราะข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับคนที่ดีมีราคา…
  8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  คนประเภทข้าวรวงลีบ ผลดีตอบเป็นคนที่ดีมีราคาหรือเป็นคนมีค่า.
  ผลเสียไม่มีผลเสีย.
  คนประเภทข้าวรวงค้อม ผลดีตอบไม่มีผลดี
  ผลเสียตอบเป็นคนไรค่าไม่มีใครอยากคบหาด้วย

 12. เรียนภาษาไทย ไอที กับครูลัฐิกา
  ข้าวรวงค้อม
  ม.ค.6

  ข้าวรวงเต็ม อ่อนน้อม ค้อมสู่หล้า ทอดกายา โน้มต่ำไว้ ให้ทั้งผอง
  หากคุณค่า มากล้น ชนใฝ่ปอง พร้อมประคอง ประโยชน์แท้ แก่ทุกคน
  เปรียบคนดี ที่เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน ในทุกหน
  ยิ่งอ่อนน้อม ถ่อมตัว ให้ปวงชน ซึ้งกมล คนเชิดชู และบูชา
  ธรรมชาติ วาดไว้ ให้ได้เห็น เฉกดั่งเช่น แนวคิด ปริศนา
  จะเลือกเป็น ข้าวรวงลีบ ด้อยราคา หรือล้นค่า ข้าวรวงค้อม น้อมที่ตน
  นักเรียนอ่านคำประพันธ์นี้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  1. ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไรตอบข้าวรวงค้อม น้อมตน
  2. คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใดตอบกลอนสุภาพ
  3. การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบอุปมาโวหาร
  4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไรตอบข้าวรวงรีบเปรียบได้กับคนที่ไรค่าไม่มีราคาคุณค่า
  5. ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไรตอบเปรียบได้กับคนที่อ่อนน้อมถ่อมตัว
  6. จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน
  ตอบจงโง่ในหมู่นักปราดจงฉลาดในหมู่คนโง่…
  7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบข้าวรวงค้อมเพราะข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับคนที่ดีมีราคา…
  8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  คนประเภทข้าวรวงลีบ ผลดีตอบเป็นคนที่ดีมีราคาหรือเป็นคนมีค่า.
  ผลเสียไม่มีผลเสีย.
  คนประเภทข้าวรวงค้อม ผลดีตอบไม่มีผลดี
  ผลเสียตอบเป็นคนไรค่าไม่มีใครอยากคบหาด้วย

 13. ข้าวรวงเต็ม อ่อนน้อม ค้อมสู่หล้า ทอดกายา โน้มต่ำไว้ ให้ทั้งผอง
  หากคุณค่า มากล้น ชนใฝ่ปอง พร้อมประคอง ประโยชน์แท้ แก่ทุกคน
  เปรียบคนดี ที่เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน ในทุกหน
  ยิ่งอ่อนน้อม ถ่อมตัว ให้ปวงชน ซึ้งกมล คนเชิดชู และบูชา
  ธรรมชาติ วาดไว้ ให้ได้เห็น เฉกดั่งเช่น แนวคิด ปริศนา
  จะเลือกเป็น ข้าวรวงลีบ ด้อยราคา หรือล้นค่า ข้าวรวงค้อม น้อมที่ตน

  นักเรียนอ่านคำประพันธ์นี้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  1.ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร…………………………….
  ตอบ การเปรียญเทียบข้าวลีบกับข้าวค้อม
  2.คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด………………………
  ตอบ กลอนสุภาพ
  3.การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด……………….
  ตอบ อุปมาโวหาร
  4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร……………………
  ตอบ คนที่ไม่มีราคา หรือ ค่าน้อย
  5.ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร………………….
  ตอบ คนที่มีราคาหรือดี มีคุณค่า
  6.จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน………………..

  7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบ จะเลือกข้าวค้อม เพราะ มีค่าราคาหรือคุณภาพดี
  8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  คนประเภทข้าวรวงลีบ ผลดี คือข้าวรวงค้อม บุคคลที่ดีมีคุณค่าราคาหรือ ดีพร้อม
  ผลเสีย คือ ข้าวรวงรีบ บุคคลที่ไม่มีคุณค่า หรือไม่ดี
  คนประเภทข้าวรวงค้อม
  ผลดี บุคคลที่มีคุณราคาดี มีประโยชน์เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน
  ผลเสีย บุคคลที่มีค่าน้อย ด้อยราคา

 14. ข้าวรวงเต็ม อ่อนน้อม ค้อมสู่หล้า ทอดกายา โน้มต่ำไว้ ให้ทั้งผอง
  หากคุณค่า มากล้น ชนใฝ่ปอง พร้อมประคอง ประโยชน์แท้ แก่ทุกคน
  เปรียบคนดี ที่เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน ในทุกหน
  ยิ่งอ่อนน้อม ถ่อมตัว ให้ปวงชน ซึ้งกมล คนเชิดชู และบูชา
  ธรรมชาติ วาดไว้ ให้ได้เห็น เฉกดั่งเช่น แนวคิด ปริศนา
  จะเลือกเป็น ข้าวรวงลีบ ด้อยราคา หรือล้นค่า ข้าวรวงค้อม น้อมที่ตน

  นักเรียนอ่านคำประพันธ์นี้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  1.ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร…………………………….
  ตอบ การเปรียญเทียบข้าวลีบกับข้าวค้อม
  2.คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด………………………
  ตอบ กลอนสุภาพ
  3.การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด……………….
  ตอบ อุปมาโวหาร
  4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร……………………
  ตอบ คนที่ไม่มีราคา หรือ ค่าน้อย
  5.ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร………………….
  ตอบ คนที่มีราคาหรือดี มีคุณค่า
  6.จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน………………..

  7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบ จะเลือกข้าวค้อม เพราะ มีค่าราคาหรือคุณภาพดี
  8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  คนประเภทข้าวรวงลีบ ผลดี คือข้าวรวงค้อม บุคคลที่ดีมีคุณค่าราคาหรือ ดีพร้อม
  ผลเสีย คือ ข้าวรวงรีบ บุคคลที่ไม่มีคุณค่า หรือไม่ดี
  คนประเภทข้าวรวงค้อม
  ผลดี บุคคลที่มีคุณราคาดี มีประโยชน์เก่งกล้า และสามารถ ชาญฉลาด การงาน
  ผลเสีย บุคคลที่มีค่าน้อย ด้อยราคา

 15. นักเรียนอ่านคำประพันธ์นี้แล้วตอบคำถามต่อไปนี้
  1. ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร…………………………….
  ตอบ มนุษย์ดุจรวงข้าว
  2. คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด………………………
  ตอบ กลอนสุภาพ หรือ กลอนแปด
  3. การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด…………………………
  ตอบ อุปมาโวหาร
  4.ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร……………………
  ตอบ ข้าวรวงลีบ เปรียบถึง คนที่ไม่ดี,ไม่เก่ง,ไม่มีความสามารถ
  5. ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร………………….
  ตอบ ข้าวรวงค้อม เปรียบถึง คนดี,คนเก่ง,คนอ่อนน้อมถ่อมตน,คนมีความสามารถ
  6. จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน………………………………………………….
  ตอบ รักดีหามจั่ว รักชั่วหามเสา
  7.ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด……………………………
  ตอบ เลือก ข้าวรวงค้อม เพราะ ดีกว่าข้าวรวงลีบ รวงลีบขายก็ไม่ได้ราคา แต่ข้าวรวงค้อม ขายได้ราคาดีกว่า เนื่องจากรวงไม่ลีบ
  8.ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  คนประเภทข้าวรวงลีบ ผลดี………ไม่มี..
  ผลเสีย…………ไม่ดี,ไม่เก่ง,ไม่มีความสามารถ
  คนประเภทข้าวรวงค้อม ผลดี………เป็นคนดี,เก่ง,มีความสามารถ,อ่อนน้อมถ่อมตน
  ผลเสีย………ไม่มี

 16. ข้อ 1 ควรตั้งชื่อคำประพันธ์นี้อย่างไร
  ตอบ การเปรียบเทียบข้าวรวงรีบกับข้าวรวงค้อม
  ข้อ 2 คำประพันธ์นี้เป็นคำประพันธ์ชนิดใด
  ตอบ กลอนสุภาพ
  ข้อ 3 การเปรียบเทียบคนกับรวงข้าวเป็นโวหารชนิดใด
  ตอบ อุปมาโวหาร
  ข้อ 4 ข้าวรวงลีบเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร
  ตอบ ข้าวรวงรีบเปรียบได้กับคนที่ไม่มีราคาหรือมีคุณค่าน้อย
  ข้อ 5 ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับบุคคลอย่างไร
  ตอบ ข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับคนที่ดีมีราคาหรือมีคุณค่ามาก
  ข้อ 6 จงหาสำนวนที่สอดคล้องกับบทประพันธ์นี้ 1 สำนวน
  ตอบ
  ข้อ 7 ถ้าให้เลือกข้าวรวงลีบกับข้าวรวงค้อม นักเรียนจะเลือกข้าวชนิดใด เพราะเหตุใด
  ตอบ ข้าวรวงค้อมเพราะข้าวรวงค้อมเปรียบได้กับคนที่ดีมีราคาหรือมีคุณค่ามาก
  ข้อ 8 ผลดีและผลเสียของคนที่เปรียบเป็นรวงข้าวทั้งสองแบบให้นักเรียนยกตัวอย่างเปรียบเทียบ
  ตอบ คนประเภทข้าวรวงรีบ ผลดี คือ ไม่มี ผลเสีย คือ ไม่มีราคาหรือมีคุณค่าน้อย
  คนประเภทข้าวรวงค้อม ผลดี คือดีมีราคาหรือมีคุณค่ามาก ผลเสีย คือ ไม่มี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s