คลังเก็บ

หน่วยที่ 1ความรู้พื้นฐานภาษา

 

หน่วยที่ 1  ความรู้พื้นฐานภาษา
                    เรื่องที่ 1 คำและความสัมพันธ์ของคำ
                          เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำและความสัมพันธ์ของคำจากเว็บไซต์ที่ครูคัดกรองเนื้อหาจากเว็บมาให้ศึกษาต่อไปนี้นะคะ ซึ่งเป็นเว็บของ

โครงการจัดทำเนื้อหา ระบบ e-Learning ของการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (โครงการ eDLTV)

   http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=29&sid=301&lid=250541&lid_parent=250577

                     เรื่องที่ 2  การเพิ่มคำในภาษาไทย

                     เรื่องที่ 3  การสร้างคำใหม่ http://edltv.thai.net/index.php?mod=Courses&file=showcontent&cid=29&sid=301&lid=250541&lid_parent=250555

                     เรื่องที่ 4  ประโยคเพื่อการสื่อสาร

  

Advertisements